ทางบริษัทของเรา มีบริการจัดสัมมนาและการฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และค่ายภาษาอังกฤษ เช่น การจัดสัมมนาให้แก่หมวดภาษาต่างประเทศในหัวข้อที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ การจัดอบรมอาจารย์ชาวต่างประเทศเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนไทย การอบรมอาจารย์ชาวต่างประเทศเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีของคนไทย เป็นต้น